آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۴۰۹
ایران قرن
۱۶

اعلانات

آگهی انجمن روزنامه نگاران ایران برگزاری نمایشگاه مطبوعات

انجمن روزنامه نگاران ایران در نظر دارد نمایشگاهی از مطبوعات ایران تاسیس و کتابی بنام «تاریخ مطبوعات» تنظیم و نشر نماید.

از کلیه صاحبان امتیاز جراید و مجلات و کسانی که قبلا امتیاز روزنامه و مجله داشته اند و وراث صاحبان امتیازی که فوت نموده اند، خواهشمندیم مدارک زیر را تهیه و در مقابل رسید به دبیرخانه انجمن روزنامه نگاران ایران واقع در خیابان منوچهری کوچه ارباب جمشید کاشی 21 تسلیم فرمایند. 1- یک نسخه از اولین شماره مجله یا روزنامه 2 - یک قطعه عکس صاحب امتیاز

 3- شرح مختصر زندگانی، تاریخ تولد و مشاغل اجتماعی صاحب امتیاز  4 - شرح مختصر از جریان انتشار نشریه با ذکر علل توقیف یا عدم انتشار

 اگر اولین نسخه نشریه منحصر بفرد باشد پس از ختم نمایشگاه به صاحب آن مسترد خواهد شد.

انجمن روزنامه نگاران ایران انتظار دارد که عموم علاقه مندان به مطبوعات از کمک و مساعدت کوتاهی ننموده و با قبول تقاضای انجمن، اثر نیکویی از خود به یادگار گذارند و ما را سپاسگزار نمایند.

مدیرعامل انجمن روزنامه نگاران - خسرواقبال /  روزنامه کوشش - دوشنبه 5 اسفند 1325

 
تبلیغات سیاسی یا تجاری مقررات نصب بلندگو

هیات وزیران در جلسه 8 آبان ماه 1325 برحسب پیشنهاد وزارت کشور راجع به نصب بلند گوی ثابت در نقاط مختلف تهران و شهرستان ها مقررات زیر را تصویب نمودند:

ماده 1- هیچ کس قبل از تحصیل پروانه از شهربانی حق نصب بلند گو را ندارد.

ماده 2- اشخاصی که به منظور نشر آگهی ها و پخش اخبار جراید یا معرفی کالاهای خود قصد نصب بلندگو را داشته باشند، مکلفند قبلا از شهربانی محل، تحصیل پروانه نمایند.

ماده 3 - تقاضا کنندگان بایستی رونوشت مصدق شناسنامه و سه قطعه عکس خود را با تعیین حرفه به شهربانی تسلیم و محل نصب بلندگو را نیز تعیین نمایند.

ماده 4 - مدت اعتبار پروانه صادره یک سال است و بعد از یک سال باید تجدید شود.

ماده 5- دستگاه بلندگو باید در نقاطی نصب گردد که در موقع عمل باعث مزاحمت همسایگان و مانع عبور و مرور و سد معبر نگردد.

ماده 6- استفاده از بلندگو برای پخش هرگونه تبلیغات مضره و سیاسی یا مطالب دیگری که ممکن است ایجاد اختلال و نظم نماید بکلی ممنوع است.

ماده 7- به کار انداختن دستگاه بلندگو از ساعت 14 تا 16 و از ساعت 20 تا 8 صبح از لحاظ تامین آسایش عمومی ممنوع است.

ماده 8 - در نقاطی که شهربانی تاسیس نشده اجرای مقررات این تصویب نامه با فرمانداری یا بخشداری خواهد بود.

 ماده 9- متخلفین از مقررات این تصویب نامه طبق مقررات مربوطه مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و پروانه آنها نیز بایگانی و برای همیشه از نصب بلندگو محروم خواهند بود.

ماده 10- این تصویب ها بلافاصله پس از تصویب، بموقع به اجرا گذارده خواهد شد و وزارت کشور مامور اجرای این تصویب نامه می باشد.

روزنامه صدای مردم- جمعه 24 آبان 1325