آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۸
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

خنده می بینی ولی از گریه دل غافلی

خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب...