آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
کدال
۱۱

کدال نگر

افزایش سرمایه پشم شیشه ایران

 موضوع: مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت پشم شیشه ایران

سرمایه فعلی: 15000 میلیون تومان

 درصد افزایش سرمایه: 233 درصد

مبلغ افزایش سرمایه: 35000 میلیون تومان

موضوع افزایش سرمایه:  انتقال کارخانه از محل فعلی در شهرستان شیراز به مکان جدید واقع در منطقه اقتصادی شیراز

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

افزایش 540 درصدی درآمدهای عملیاتی وسدید

موضوع: اطلاعات مالی بر اساس صورت های مالی سالیانه منتهی به 1398/ 12/ 29 (حسابرسی شده) گروه صنعتی سدید

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ 44869 میلیون تومان و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ 7010 میلیون تومان است. بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت های سرمایه گذاری است.

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با سال گذشته:

افزایش 540 درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش392/ 315 درصدی سود عملیاتی ، افزایش به 06/ 720 میلیون شرکت تومان سود خالص ، افزایش 6 درصد دارایی ها،کاهش 80 درصد سود انباشته و افزایش 7 درصد حقوق مالکانه شرکت.