آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۲
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

بی اعتمادی به سازمان های بین المللی

منبع: صحیفه امام؛ ج11؛ ص50 | قم؛ 24 آبان 1358

غرب همین است که شما ملاحظه می کنید که این طور جنایات می کنند. [...] پول های ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می کنند. توقیف می کنند. غرب وضعش این است. و این سازمان هایی هم که درست کرده اند برای خودشان، همه برای منفعت غرب است. هیچ برای مظلوم ها نیست.