آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
باشگاه اقتصاددانان
۳۱
پرسش امروز

آموزش در دوران کرونا

نگار باقری

 چندی است که فعالیت مدارس و دانشگاه ها از سر گرفته شده است. این خبر شاید در شرایط عادی نکات حائز اهمیتی به همراه نداشته باشد، اما در شرایط پیچیده کنونی این خبر نگرانی های زیادی برای والدین و افرادی که درگیر مدارس و دانشگاه ها هستند مانند استادان و معلمان به همراه دارد. تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در شرایط شیوع ویروس کرونا حساسیت زیادی دارد، از یک طرف بحث اهمیت آموزش و پرورش و تامین نیروی کار ماهر در میان است و از طرف دیگر بحث سلامت و امنیت، به طوری که در جهان امروز هیچ کدام مقدم بر دیگری نیست. در این پرونده نظر کارشناسان را در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاه ها می خوانیم.