آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۳
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

حضور خاطر اگر در نماز معتبر است / امید ما به نماز نکرده بیشتر است!