آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
کدال
۱۱

کدال نگر

افشای اطلاعات بااهمیت وهوور

 موضوع افشا: برگزاری مزایده - گروه ب، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرح رویداد: نظر به آنکه شرکت هایی که مایل به حضور در مزایده بودند به منظور اخذ ضمانت نامه و تامین ثمن معامله خواهان افزایش مدت زمان تحویل پاکات بودند، بنابراین برگزاری مزایده به شرح زیر تمدید شد: تحویل پاکات تا روز شنبه مورخ 05/ 07/ 1399 تا ساعت 12:00 تمدید شد. بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 05/ 07/ 1399 راس ساعت 15:00 خواهد بود. معامله به صورت نقدی یا 30 درصد نقد مابقی طی 3 قسط یک ماهه به صورت متوالی است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه شنفت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/ 10/ 1397 و صورت جلسه هیات مدیره مورخ 30/ 11/ 1398 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2هزار میلیارد ریال به مبلغ 2هزار و 500 میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 500میلیارد ریال) در تاریخ 23/ 06/ 1399 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش 10 درصدی محصولات دیران

 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت- دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف شرکت ایران دارو

 موضوع افشا: دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف، افزایش قیمت محصول با توجه به افزایش قیمت مواد موثره دارویی

افزایش محصولات غگرجی

 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف شرکت بیسکویت گرجی

  موضوع افشا: دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف