آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
سیاست گذاری
۶

خبر

خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معاملات صوری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی در اقتصاد را به منظور دریافت مالیات مشخص کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیرواقعی در اقتصاد را به منظور دریافت مالیات مشخص کرد. در این مقرر تاکید شده با فراخوان مودی فرصت یک ماهه به منظور اعلام خریدار و فروشنده در معاملات داده شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این مرقومه اعلام کرده در صورت عدم معرفی یا شناسایی اطلاعات خریدار و فروشنده، وفق ماده 274 که مربوط به مجازات در محاکم قضایی است، استفاده شود. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 23/ 95/ 200 مورخ 28/ 2/ 1399 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات به خصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی باید با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست کنند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه کند. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی حداکثر یک ماه برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مدنظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود. هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری به عنوان خریدار یا فروشنده) و با اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری با فروش به آنها اقدام نموده است، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:

1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات ارزش افزوده محسوب می شود. همچنین باید در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارضی در زمان خریداران اقدام نمایند.

2- با توجه به عدم صدور صورت حساب به نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورت حساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/ 4/ 1394 حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات ارزش افزوده اقدام نمایند.

3- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/ 4/ 1394حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند.

4- با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13/ 2/ 1399 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعمل شماره 509/ 99/ 200 مورخ 20/ 03/ 1399 نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا نسبت به درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری او در اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده و نسبت به درصدهای اعلام شده در دستور العمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین درخصوص جرایم سال های قبل از 1395 نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود.

5- در صورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی تمام یا بخشی توسط این گونه مودیان برای معاملات سال های 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد 230 و 274 قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره 57/ 97/ 200 مورخ 16/ 4/ 1397 اقدام نمایند.

6- در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند.

7- مسوولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره 23/ 99/ 200 مورخ 28/ 2/ 1399 با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در اجرای بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود وارد نمایند.

8- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

9- دادستانی انتظامی مالیاتی و در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش کنند.

 
5700 میلیارد تومان به بخش درمان کشور پرداخت شده است

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارشی از نحوه تخصیص معوقات کارانه و فوق العاده های ویژه کارکنان کادر درمان به بخش درمان کشور، ارائه داد و تاکید کرد: انتظار است که وزارت بهداشت مبالغ تخصیص یافته برای این منظور را توزیع کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، رضا عوض پور در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره علت تاخیر در پرداخت کارانه کادر بهداشت و درمان، یادآورشد که «کارانه» باید از محل درآمد اختصاصی دانشگاه و ظرفیت و هزینه های جاری بیمارستان ها و کادر درمان از جمله پزشک و پرستار به عنوان حق العمل به کادر درمان اختصاص یابد. اما از آنجا که شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش درآمد اختصاصی دانشگاه ها شده است، سازمان برنامه و بودجه در راستای حمایت از کادر درمان و ارتقای انگیزه آنان، خود را مکلف به تامین آن می داند تا از محل بودجه عمومی، اعتبار کارانه آنان را تامین و از طریق پرداخت به سازمان های بیمه گر یا پرداخت مستقیم به وزارت بهداشت بر اساس شاخص های مورد عمل توزیع کند. به گفته عوض پور، تا این تاریخ بر اساس اظهارات نمایندگان وزارت بهداشت و درمان در این جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور در سه نوبت مبلغ 5700 میلیارد تومان را مشخصا به عنوان پرداخت معوقات کادر درمان علوم پزشکی در اختیار وزارت بهداشت و درمان و سازمان بیمه سلامت قرار داده است. رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: انتظار می رود این مبلغ سریع تر بین دانشگاه ها و کادر درمان توزیع شود. وی همچنین اضافه کرد که سازمان برنامه و بودجه کشور مصمم است کل کارانه های معوق کادر درمان را در ماه های پیش رو طبق تاکید نوبخت ریاست این سازمان، پرداخت کند. عوض پور با اشاره به اینکه در بخشی از این جلسه به موضوع پرداخت حقوق و مزایای پرسنل دانشگاهای علوم پزشکی سراسر کشور اشاره شده بود، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن افزایش ضریب 15 درصد سنواتی، نسبت به تامین اعتبار به منظور اعمال افزایش تا 50 درصد فوق العاده موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار لازم را تامین کرده که ماهانه در احکام حقوقی کارکنان وزارت بهداشت و درمان اعمال و از طریق خزانه کل کشور پرداخت می شود. به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه کشور مصمم است علاوه بر آن، اعتبار اجرای فوق العاده ویژه در احکام کارکنان علوم پزشکی را در ماه های آتی نیز تامین و اقدام کند. رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تامین اعتبار فوق العاده های ویژه یاد شده، بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه (علاوه بر اعتبار مصوب دانشگاه) نیاز دارد، ادامه داد: در جلسه دیروز کمیسیون بهداشت و درمان بحث پرداخت منابع یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با کرونا هم مطرح شد. سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون 440 میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور (معادل ریالی حدود 7 هزار میلیارد تومان) واریز کرده است. سازمان برنامه همچنین نسبت به اختصاص آن به بخش بهداشت و درمان به میزان 5 هزار و 650 میلیارد تومان اقدام کرده و بقیه به منظور مقرری بیمه بیکاری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گرفته است. وی یادآور شد: در این جلسه اعلام شد که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تامین نیروی انسانی بیمارستان های وزارت بهداشت از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون مجوز به کارگیری بیش از 22 هزار و 400 نفر به وزارت بهداشت داده شده که بخشی از طریق آزمون جذب شدند و انتظار است زودتر فرآیند جذب بقیه هم انجام شود. گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از وزارت بهداشت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور نیز حضور داشتند.