آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۵
صفحه آخر
۱۶

شاه بیت

در دفتر زمانه فتد نامش از قلم                                                                 هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

فرخی یزدی