آرشیو سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۹۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

اقتصاددانان و اوضاع اقتصادی

دکتر محمد طبیبیان

 در شماره 29 شهریور ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» سرمقاله ای از دکتر تیمور رحمانی تحت عنوان «اقتصاد ایران در دوراهی» چاپ شد که محل بحث بسیار دارد. مقاله آقای دکتر رحمانی با این شاه بیت شروع می شود...

«در شرایطی که مشکلات خردکننده اقتصادی، ما اقتصاددانان را شرمنده مردم کرده است...» بحث را پیرامون این حکم ایشان پی می گیرم:

یکم- اینکه از هزاران نفر تحصیلکرده اقتصاد که در کار آموزش، پژوهش یا خدمات اداری یا بخش خصوصی در گیر هستند، چند نفر نقشی در تصمیم سازی ها داشته اند که باید در مقابل مردم شرمسار باشند؟ این خیل اقتصاددان هم مثل خیل عظیم مردم، تحت فشار شرایطی قرار دارند که در ایجاد آن هیچ نقش فکری، کارشناسی، سیاسی و اجتماعی نداشته اند و اکثرا هم در هرگوشه در تلاش بوده اند تا در حد مقدور درباره اقتصاد روشنگری کرده یا به حل مشکلی از مشکلات کشور کمک کنند. چه دلیل دارید که سرزنش این چنین را متوجه اقتصاددانان می کنید؟

در همان مقاله ایشان رشد نقدینگی و تورم را یک مشکل اقتصادی به حساب آورده و خطرات آن را رد نکرده اند. از جمله نکات زیر که از مقاله آقای دکتر رحمانی به اختصار استخراج شده، در پایین عینا نقل شده به جز نکات داخل پرانتز که از اینجانب است. انصافا کدام یک از همین مسائل که خود بر شمرده اند و جزء کوچکی از مشکلات کشور است، توسط اقتصاددانان ایجاد شده است که باید در مقابل مردم شرمسار باشند؟

«رشد نقدینگی ناشی از پایبندی به نظام نرخ ارز ثابت، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و الزام بانک مرکزی به تامین آن، رشد نقدینگی ناشی از افزایش بدهی دولت و فشار آن بر نرخ بهره و اجتناب ناپذیری مداخله بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره، رشد نقدینگی ناشی از رونق اقتصاد (جناب دکتر کدام رونق اقتصادی؟) و تمایل بانک ها به گسترش وام و اعتبار و اجتناب ناپذیری (بخوانید عدم انجام وظیفه قانونی توسط مدیریت بانک مرکزی) تن دادن به آن توسط بانک مرکزی از طریق گسترش ذخایر بانکی، رشد نقدینگی ناشی از تلاش سیاست گذار پولی برای رفع ناترازی نظام بانکی و حل و فصل مالی بانک ها و موسسات اعتباری ناسالم (کجای قوانین موجود بانکی جبران ضایعه سازی، عملکرد فسادآمیز و سوء مدیریت موسسات اعتباری و برخی بانک های فرمایشی را متوجه بانک مرکزی می داند؟) یا رفع ناترازی ناشی از انباشت ریسک های اقتصاد کلان (ریسک های کلان را چه کسان یا بخش هایی ایجاد می کنند و نقش اقتصاددانان در آن چه میزان بوده است؟) که دارای عوارض اجتماعی است و رشد نقدینگی ناشی از شوک های منفی عرضه -مانند افزایش برون زای دستمزدها یا افزایش نرخ ارز در کشوری متکی به واردات مواد اولیه و واسط خارجی و مواردی از این دست- و لذا افزایش نیاز اعتباری و تامین آن توسط نظام بانکی و بانک مرکزی موارد با اهمیت رشدهای درون زای نقدینگی هستند و البته در بسیاری از موارد رانت جویی ورای توضیح برخی از آنها قرار دارد.

مشکل آنجا است که هنگام رشد درون زای نقدینگی، در اصل نیروی خلق نقدینگی خارج از اراده سیاست گذار پولی شکل می گیرد و تلاش سیاست گذار پولی برای جلوگیری از تحقق این نیروی درون زای خلق نقدینگی به قدری از نظر سیاسی و اجتماعی برای دستگاه سیاست گذاری پرهزینه می شود (این تحلیل کاملا نادرست است، بحث این نیست که تمکین به کار اشتباه و زیان بار را توجیه کنیم؛ چون برای «دستگاه سیاست گذار» پر هزینه می شود. دستگاه یعنی بانک مرکزی شامل ساختمان و کارشناسان و کارمندان کاملا در این امر بی گناه هستند، روسا هستند که وقتی به هر دلیل نمی توانند وظایف قانونی خودشان را اجرا کنند نمی خواهند کنار بروند و این هزینه در واقع هزینه شخصی است که نمی خواهند بپذیرند.) که در عمل امکان جلوگیری از آن وجود ندارد.

یک نمونه این رشد درون زای نقدینگی مرتبط با شوک های ارزی در ایران است. فرض کنید بر اثر تحریم، نرخ ارز دچار جهش شود، فراموش نکنیم که حتی اگر نرخ ارز را سرکوب نکرده باشیم و زمینه جهش نرخ ارز در غیاب تحریم وجود نداشته باشد، تحریم سبب جهشی موقتی در نرخ ارز می شود. (تحریم ها عامل مهمی در مشکلات اقتصادی هستند؛ اما باز اقتصاددانان چه نقشی در این ماجرا داشته اند؟)

یک نمونه دیگر این رشد درون زای نقدینگی مربوط به ناترازی و انباشت ریسک در بخش هایی از اقتصاد است (عامل این ریسک ها چیست و از کجاست، اقتصاددانان چه نقشی در آن دارند؟) این ناترازی و انباشت ریسک اگر به حال خود رها شود، سبب کاهش ارزش دارایی یا ورشکستگی نهادهایی می شود که این ریسک در آن انباشت شده است و پیامدی برای رشد نقدینگی ندارد؛ گرچه ممکن است عواقب رکودی موقتی بسته به شدت انباشت ریسک به همراه داشته باشد.

اما هنگامی که فشار اجتماعی شدید باشد، مانند اعتراضات سپرده گذاران موسسات اعتباری و موارد مشابه آن، در عمل امکان جلوگیری از این رشد درو ن زای نقدینگی منتفی می شود، (حقیقتا کدام اقتصاددانی را می یابید که نسبت به روند ایجاد موسسات مزبور و کارکرد آنان نظر موافقی ابراز داشته باشد، همان ها را برشمرید تا ابراز شرمندگی کنند).

ملاحظه می شود که در فهرست همان مسائلی که خود برشمرده اند، هیچ ردپایی از جامعه اقتصاددانان حتی گروهی از اقتصاددانان نیست؛ مگر احیانا افراد معدودی که خواسته اند مقام سیاسی باشند.

دوم- این جانب به عنوان یک عضو این حرفه با سابقه کار حدود چهل سال در مقطعی که موهایم سفید شده و موی را در آسیاب سفید نکرده ام، درخور یک ارزیابی منصفانه هستم تا ببینم باید شرمنده باشم یا نه؟ جدا از فعالیت های آموزشی و پژوهشی کارنامه حرفه ای این جانب بسیار مختصر می تواند خلاصه شود شامل مواضعی که داشته ام و در حد توان و امکان پیگیری کرده ام. همه هم مستند و نوشته شده است به کرات و مکرر در کتاب ها، گزارش های کارشناسی، مقالات، مطالب روزنامه ها مصاحبه و غیره. شامل چند نکته عمده که در زیر خلاصه می کنم:

1- ضرورت رعایت اکید انضباط بودجه ای و رعایت محدودیت بودجه سخت. شامل جمع شدن جریانات مالی بخش عمومی در چارچوب یک بودجه که طبق قانون اساسی باید به تصویب نمایندگان واقعی مردم برسد. یعنی برچیده شدن خاصه خرجی ها، کاسبی های برخی از نهادها و تشکیلات بخش عمومی و همه هزینه هایی که از محل منابع عمومی، خارج از تصویب و نظارت نمایندگان مردم انجام می شود.

2- رعایت انضباط پولی شامل اجتناب از افزایش نقدینگی مازاد بر نیاز رشد و توسعه بخش واقعی و تولید ملی حقیقی. اجتناب از سرکوب مالی یعنی نگه داشتن بلندمدت نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم و ضرورت تجدیدنظر در شیوه های بانکداری ناموفق رایج و جایگزین کردن آن با شیوه هایی که در کشور های موفق مثل سوئیس به کار می رود. بحث های آقای دکتر رحمانی در مورد درون زا بودن پول هم ایراد اساسی دارد که باید جداگانه به آن پرداخته شود.

3- جمع شدن تشکیلات اقتصادی خصولتی، واگذاری به مردم یا تحت نظارت دولت قرار گرفتن برای قسمت هایی که به حیطه دولت مربوط است. خروج نیرو های مسلح و سایر بخش های حاکمیتی و دولتی از فعالیت های غیرحاکمیتی و باز کردن میدان برای فعالیت رقابتی مردم در صحنه اقتصاد.

4- قبول پارادایم نظم اقتصادی مبتنی بر مکانیزم بازار و داد و ستد داوطلبانه از جمله بازار ارز، محدود شدن نقش اقتصادی دولت به تامین خدمات و کالاهای عمومی مثل کمک در امر توسعه آموزش، پژوهش، خدمات بهداشتی درمانی، توسعه زیربنا ها و مقابله با فقر، محرومیت زدایی و...

5- تنش زدایی در روابط بین الملل و قرار گرفتن سیاست و روابط دیپلماتیک در خدمت اقداماتی که به توسعه تجارت منصفانه بین المللی کشور ختم شود و پیشرفت و اعتلای ملت ایران را محقق کند.

این جانب این مطالب را به کرات و شکل های مختلف نوشته ام و بیان کرده ام اگر درست بوده یا نادرست و در فرصت های محدود اجرایی تلاش برای اجرایی کردن آن مبذول داشته ام. بسیاری هم این را خوشایند نیافته و ناسزا ها و آزار هایی روان ساخته اند. اما جناب دکتر رحمانی بفرمایند کدام یک قصور از وظایف وجدانی، کارشناسی و علمی بوده و از کدام یک باید شرمنده باشم تا تمام قد از هموطنان عذرخواهی کنم.