آرشیو شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹، شماره ۵۰۳۸
روند
۱۴
تکنیک معاملات

آشنایی با استراتژی کانسلیم

مهدی طیبی (کارشناس بازار سرمایه)

استراتژی کانسلیم زاییده مطالعه و بررسی های ویلیام اونیل، روی سهام شرکت هایی است که طی چند دهه رشدهای قیمتی بزرگی را رقم زده بودند. او متوجه مشترکاتی بین این شرکت ها شد و دلایل رشدهای بزرگ را به دست آورد. آنها را دسته بندی و به عنوان استراتژی کانسلیم ارائه کرد.

عبارت کانسلیم از کنار هم گذاشتن حرف اول هفت عبارت دیگر به وجود می آید که همان دسته بندی های اونیل هستند.

1- درآمدهای جاری

(C: current earnings)

مقایسه درآمدهای فصلی شرکت با درآمد دوره مشابه در سال گذشته که فرآیند افزایشی مطلوب است.

2- درآمدهای سالانه

(A: Annual earnings)

مطالعه روند سودسازی شرکت در بلندمدت که در اینجا روندصعودی و تداوم آن به ویژه در 5 سال پایانی مطلوب است.

3- محصول، خدمات یا مدیریت جدید

(N: New Product, service or management)

تحول در تولید کالا یا ارائه خدمات یا رویکردها و استراتژی های نوآور مدیریتی به نحوی که سهم بازار و درآمد شرکت را به میزان قابل توجهی تغییر دهد.

4- عرضه و تقاضا

(S: Supply and demand)

در اینجا سهام شرکت های کوچک و متوسط با درصد سهام شناور آزاد کمتر مورد نظر قرار می گیرد. همچنین سهامداری مدیران شرکت نیز فاکتور مثبتی قلمداد می شود.

5- پیشرو یا پیرو

 (L: Leader or laggard)

پیشگام بودن شرکت در ارائه محصولات و تکنولوژی های جدید و به دست گرفتن بازار مورد نظر است.

6. نهاد پشتیبان

(I: Institutional sponsorship)

نهادهای حامی در بحران ها از سهام شرکت حمایت کرده یا از سقوط ارزش سهام جلوگیری می کنند یا حداقل نقدشوندگی آن را تامین می کنند. در اینجا سهامداران عمده خوشنام مورد نظر هستند.

7- جهت بازار

(M: Market Direction)

برای یافتن و درک روند اصلی بازار، آشنایی با تحلیل نموداری، گزاره های اقتصاد کلان موثر بر بازار، روان شناسی بازار و مباحث مالی رفتاری و ریسک های سیستماتیک می توانند در نظر گرفته شوند.