آرشیو پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹، شماره ۵۰۵۵
فرهنگ و هنر
۲۱
خواندنی

دکتر سریع القلم پاسخ می دهد

چرا مراقب آنچه می گوییم نیستیم؟

دنیای اقتصاد : دکتر محمود سریع القلم پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است و تاکنون کتاب های زیادی منتشر کرده است. دکتر سریع القلم روزنوشت هایش را در کانال تلگرامی اش منتشر می کند و نوشته هایش با استقبال روبه رو می شود. این استاد دانشگاه اخیرا سی نکته نوشته است در پاسخ به این پرسش که چرا مراقب آنچه می گوییم، نیستیم؟

1- چون کتاب نمی خوانیم.

2- چون اهمیت رشد شخصیت، حتی 10درصد نظام آموزشی نیست.

3- چون نظام آموزشی بر حفظ کردن استوار است تا فکر کردن.

4- چون تربیت خانوادگی بیشتر بر احساسات استواراست تا رشد فردی.

5- چون نیاموخته ایم حرف زدن، مسوولیت دارد.

6- چون وقتی به پول می رسیم احساس قدرت می کنیم.

7- چون وقتی به قدرت می رسیم احساس برتری می کنیم.

8- چون عموما دو هدف کلیدی را در زندگی دنبال می کنیم: پول و شهرت.

9- چون منافع شخصی بر رفتار اخلاقی غلبه دارد.

10- چون اصل نگاه به انسان های دیگر ابزاری است.

11- چون افراد، یک دفعه به جایگاهی غیرمنتظره می رسند.

12- چون بی احترامی به انسان ها در جهان سوم خیلی پی آمد ندارد.

13- چون نیروهای احساسی بر عقل محاسبه گر غلبه 90درصدی دارند.

14- چون فکر قبل از سخن، فرصت تمرین ندارد.

15- چون افراد، جوگیر می شوند.

16- چون تعداد فالور به مراتب از داشتن پرنسیپ مهم تر است.

17- چون معلوم نیست مسوول تربیت مدنی کیست.

18- چون تربیت، از خانواده و کلاس درس به جهان مجازی منتقل شده است.

19- چون عنصر «زمان» در سخن گفتن تعطیل است.

20- چون بی ثباتی اقتصادی، تعادل رفتاری را مختل کرده است.

21- چون آشنایی با ادبیات فارسی به شدت ضعیف شده است.

22- چون درناخودآگاه افراد، بخش رعایت حقوق دیگران قفل است.

23- چون گروه های مرجع فرهنگی در جامعه تغییرکرده اند.

24- چون روان شناسی فهم دیگران در بسیاری از افراد ضعیف است.

25- چون زرنگی های دم دست مهم تر از میراث شخصیتی است.

26- چون تصورمی کنیم دیگران متوجه نیات ما نمی شوند.

27- چون احساس تعلق به یک جامعه سالم، خیلی ضعیف است.

28- چون زندگی امری جدی نیست.

29- چون به دوام واژه های منفی در ذهن انسان واقف نیستیم.

30- چون بسیاری، حتی پنج صفحه درمورد خودشان نمی توانند بنویسند.