آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۶
معارف
۶

بایدها و نبایدهای فرصت جوانی

اصغر نیکومنش

جوانی فرصتی بی بدیل برای هر انسانی است تا بتواند به کمالات و مقاماتی برسد که ابدیت او را تضمین می کند. از همین رو در روایات اسلامی بسیار از فرصت جوانی سخن به میان آمده و به جوانان هشدار داده شده تا حداکثر بهره برداری را از این فرصت کوتاه و زودگذر ببرند. اما بسیاری از جوانان وقتی این فرصت از دست برود و به پیری برسند تازه متوجه می شوند که چه فرصت بی بدیلی را از دست داده که هیچ جایگزینی برای آن نیست ولی این پشیمانی دیگر سودی ندارد، زیرا جوانی غیر قابل بازگشت و جایگزینی است.

از این رو امیرمومنان علی(ع) درباره فرصت جوانی می فرماید: بادر شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک؛ جوانی خود را قبل از فرارسی پیری و سلامتی خویش را قبل از بیماری دریاب.(غرر الحکم، ص 340)

در حقیقت قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. انسان تا گرفتار بیماری یا فقر و مانند آنها نشود، قدر سلامت و عافیت و دارایی و ثروت را نمی داند؛ چنان که جوان قدر جوانی و توانمندی های آن را نمی داند و هنگامی که آن را از دست دهد تازه متوجه ارزش و اهمیت آنها می شود. البته مشکل این جاست که ممکن است بیمار به سلامت بازگردد و سالم شود؛ اما هرگز جایگزین و بدیلی برای جوانی نیست و بازگشت به سوی آن جزو محالات است.

مشکل اغلب جوانان این است که در این سن یا دنبال بازی و سرگرمی می روند، یا دنبال امور لهو و بیهوده رفته و از این شاخه به آن شاخه می پرند، یا دنبال تفاخر و آراستگی ظاهر هستندو از آراستگی باطن و تزکیه نفس غافل می شوند.

بر اثر همین سرگرمی و غفلت نسبت به امور اساسی است که وقتی انسان به پیری رسید تازه متوجه می شود که چه کالای با ارزشی را از دست داده و آن را به بهای اندک فروخته است. امیرمومنان علی(ع) نسبت به این غفلت انسان می فرماید: شیئان لایعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب و العافیه؛ ارزش دو چیز را جز کسی که آن را از دست داده نمی داند: جوانی و سلامتی.(غرر الحکم، ص 449)

ضرورت پرورش عقلانیت درجوان

از نظر آموزه های اسلامی، انسان عاقل کسی است که فرصت ها را بشناسد واز آن به درستی و به هنگام بهره گیرد؛ زیرا فرصت ها «تمر مر السحاب؛ همانند ابر زودگذر است» (نهج البلاغه فیض، ص 1086)؛ و اگر بازگشتی برای فرصت ها باشد، دیر بازگشت است؛ امیرمومنان علی(ع) می فرماید: الفرصه سریعه الفوت و بطیئه العود؛ فرصت خیلی زود می گذرد ودیر برمی گردد. (غرر الحکم، ص 89)

البته جوان چون هنوز به رشد عقلی نرسیده و قدر و ارزش هر چیزی را نمی شناسد و شناخت کامل نسبت به موضوعات و امور ندارد تا به سنجش و ارزیابی و داوری حکیمانه بپردازد، عمرش را به امور لعب و لهو و تفاخر می گذراند.(حدید، آیه 20) بنابراین، نخستین کاری که باید در حق جوان انجام داد، پرورش قوه عقلی اوست تا بتواند بر اساس هدایت فطری و توانایی الهی به شناخت حق و باطل و گرایش ها و گریزش های درست و راست بپردازد. از آنجا که نماز به عنوان «ذکر»(طه، آیه 14) همواره یاد خدا را در دل فرد زنده می کند و او را به سوی کمالات سوق می دهد، می تواند بسیاری از خصوصیات و صفات خلقتی منفی را مهار و مدیریت کرده و صفات و اعمال نیک کمالی را در شخص تقویت کند.(معارج، آیات 19 تا 35) لذا در آموزه های الهی یکی از مسئولیت های والدین و اولیای جوانان، فرمان دادن به نماز (طه، آیه 132) برای کسب چنین توانایی و افزایش قوه عقلی عنوان شده است.

از نظر قرآن، همان طوری که قوه غضب و شهوت در نهاد هر انسانی قرار داده شده، فطرت انسانی از عقلانیت و هدایت فطری برخوردار است که او را در مسیر کمالی و رشد قرار می دهد؛ زیرا این نرم افزار باطنی توانایی شناخت حق و باطل و مصادیق آن و گرایش به حق و مصادیق آن و گریزش از باطل و مصادیق آن را در ذات هر انسانی فراهم آورده است.(طه، آیه 50؛ شمس، آیات 7 و8) بنابراین، تا زمانی که این فطرت با فجور و گناه دفن نشده باشد، قدرت تفقه و تعقل را دارد و اگر دفن شود این توانایی از دست می رود و شخص چون چارپایان دنبال شهوات و غضب می رود.(اعراف، آیه 179)

بنابراین، باید به جوان آموخت تا از فطرت خویش به درستی بهره گیرد و از نعمت عقل فطری درست استفاده کرده و آن را تقویت نموده به رشد کمال برساند که نشانه آن دوست داشتن اسلام و ایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان است.(حجرات، آیه 7)

گروهی از جوانان در اندیشه پرورش اندام هستند و به درسها وکلاسهای پرورش اندام می روند و انواع ورزش های سخت را انجام می دهند تا قدرت های بدنی کسب کنند و اندامی قوی داشته باشند؛ اما آنچه ارزشی و مهم تر است، همان پرورش عقلانیت و تزکیه باطنی قلب است تا از هواهای نفسانی رها شده و از لعب و لهو و تفاخر برهند و به کمالات حقیقی توجه کنند. البته انسان باید جسم را نیز پرورش دهد؛ زیرا جسم و روان سالم، لازم و ملزوم یکدیگر است و شخص مقتدر کسی است که از هردو بهره مند باشد و به قول معروف روح سالم در جسم سالم معنا می یابد.(بقره، آیه 247؛ قصص، آیات 26 و 27) آنچه انسانیت انسان را می سازد روان سالم است نه بدن سالم. بنابراین، جوان اگر بخواهد اولویت گذاری کند باید نخست به ریاضت روان بپردازد و روان خویش را تزکیه کند و با خودسازی ،کمالات عقلی را تقویت کرده و شهوت و غضب را مهار سازد.

از همین رو امیرمومنان درباره ارزشگذاری می فرماید: عظم الجسد و طوله لاینفع اذا کان القلب خاویا؛ بزرگی اندام و طول قامت برای کسی که روانش از عقل و فکر خالی است، فایده ای ندارد.(غرر الحکم، ص 499)

جوان باید یاد بگیرد که با هواهای نفسانی و لعب و لهو و تفاخر و پرورش اندام فاقد قلب سالم و عقل فطری به جایی نمی رسد؛ بلکه اگر کسی به خیری دست یافته تنها در سایه عقل فطری بوده است؛ چنان که پیامبر(ص) می فرماید: انما یدرک الخیر کله بالعقل؛ همه خوبی و خیرات به وسیله عقل به دست می آید.(تحف العقول، ص 54)

اصولا کسی که مومن است، عاقل است؛ زیرا دین با عقل فطری به دست می آید که در قلب سالم قرار دارد؛ از همین رو رشید که انسان عاقل به تمام معنا است، انسان مسلمان و تسلیم خدا است و اطاعت امر الهی می کند، در حالی که سفیه و بی خرد و سبک مغز از اسلام و ایمان دور است.(بقره، آیه 130) پس جوان باید در اندیشه ورزشی باشد که نفس او را پاک نگه می دارد و قلب او را سالم. دراین حالت است که عقل فطری ، او را راهنمایی کرده و گرایش هایش را جهت می دهد و راهنمای او می شود؛ چنان که امام صادق(ع) می فرماید: العقل دلیل مومن؛ عقل راهنمای مومن است.(اصول کافی، ج 1، ص 25)

ادب آموزی در جوانی

اخلاق به ویژه اخلاق فطری چون عدالت، صداقت، امانت و وفا از اموری است که فطرت انسان آن را می شناسد و بدان گرایش دارد؛ زیرا این امور بر اساس انسانیت انسان ساماندهی شده و هدایت فطری الهی بدان سو می کشاند. از همین رو در روایات اصول کافی، اخلاق با واژه حیا در کنار عقل و دین مطرح می شود تا بیان شود که هر جا عقل فطری الهی باشد، دین الهی و حیا و اخلاق فطری نیز هست.

البته انسان فراتر از این امور به ادب نیاز دارد که لطائف تعامل با دیگران است. اینکه انسان بداند «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد» و در مناسبت ها و جاهای گوناگون با توجه به مقتضیات زمان و مکان عمل کند، از مهم ترین اصول آداب اجتماعی است که جوان باید در جوانی بیاموزد و به کار گیرد.

دل و قلب جوان به سبب آنکه قریب العهد نسبت به مبدا الهی خود است، از ظرفیت بسیار بالایی برای پذیرش حق و مصادیق آن برخوردار است و آداب را به آسانی می آموزد و به کار می برد؛ زیرا همچون شاخه ای تر است که می توان به آن حالت داد؛ اما وقتی جوانی از دست رفت، همچون شاخه محکم درختان پیر است که یا قابل تغییر و حالت پذیری نیست، یا اگر زیاد بدان فشار آورده شود، می شکند.

امیر مومنان علی(ع) خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) می فرماید: فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک؛ در راه ادب آموزی تو از فرصت استفاده کردم قبل از آنکه دلت سخت شود و عقلت به اندیشه های دیگر مشغول گردد.(نهج البلاغه، ص 903)

بنابراین، بهترین زمان برای پرورش نیک فرزندان، همان خردسالی تا جوانی است؛ زیرا هر چه سن بالاتر رود، آموزش و پرورش سخت تر بوده و یادگیری و تعلم دشوارتر می شود؛ امیرمومنان علی(ع) می فرماید: من لم یجهد نفسه فی صغره لم ینبل فی کبره؛ هر که قبل از بلوغ با خواهش ها و تمایلات نفسانی خویش مجاهدت نکند، در بزرگی به مقام شایسته نائل نمی شود.(غرر الحکم، ص 645)

پس کسی که در خردی بزرگی نیاموزد در بزرگسالی بزرگی نمی تواند بکند و نمی تواند آداب اجتماعی را به جا آورد و کریمانه زندگی کند؛ زیرا کسی که در زمانی که مناسب تغییر و تحول است، اقدامی برای خوب بودن و خوب شدن خویش نکند، نمی تواند عادت ها و اخلاق زشت خلقتی اش چون هلوع، جهول، ظلوم و مانند آنها را تغییردهد و همین اخلاق تا آخر عمر با او خواهد ماند و او را رسوا می کند؛ زیرا این امور او را به زشت گویی و زشتکاری می کشاند و آبروی او را در میان خلق می برد؛ چنان که امیرالمومنین علی(ع) می فرماید: من لم یهذب نفسه فضحه سوء العاده؛ کسی که نفس خویش را تهذیب نکرده باشد، عادت زشت، او را رسوا می کند.(غررالحکم، ص 719)

آثار این تزکیه و نمو نفس و تهذیب و پاک سازی از عیوب و نواقص، در رفتار فرد بروز می کند؛ زیرا «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» پس اگر کسی فضایل را در خود تقویت کرده باشد، این فضایل در رفتار اجتماعی، خودش را نشان می دهد.

جوانی که به تهذیب نفس و تزکیه آن بپردازد و به جای هواهای نفسانی از عقل فطری و اصول آن پیروی کند، به تقوای فطری می رسد که بستری برای بهره مندی از علوم وحیانی و کسب تقوای شرعی می شود؛ زیرا اطاعت الهی در چارچوب دین فطری و عقلانیت آن، موجب دوری از معصیت خدا شده و انسان را به دین شرعی هدایت می کند و مطیع آن می سازد که خود فضل الهی است.(بقره، آیات 2 و 3 و 38) چنین جوانی می تواند به عزت دست یابد که هیچ عزتی فراتر از آن نیست و با هیچ شیوه دیگری قابل دست یافتنی نیست؛ چنان که امام صادق(ع) می فرماید: من اراد عزا بلا عشیره و غنی بلا مال و هیبه بلا سلطان فلینتقل من ذل معصیه الله الی عز طاعته؛ هر کسی بخواهد به عزتی بدون وابستگی خویشی و بی نیازی بدون مال و هیبت بدون سلطان و مقام اجتماعی برسد، باید از خود را از ذلت گناه و ناپاکی به عزت اطاعت الهی منتقل کند.(بحارالانوار،ج 15، ص 164)

کرامت و عزت انسانی در اخلاق نیک است و اصولا خدای اکرم در مقام کرامت خویش استاد و معلم انسان شده تا به او اصول کرامت را بیاموزد و مومنانی که به قرآن به عنوان حبل الله تمسک می جویند می خواهند به مقام کریم و اکرم برسند و تجلی این اسم حسنای الهی شوند؛ زیرا آموزه های قرآن در راستای تربیت انسانی است که مکارم اخلاقی در او تجلی و ظهور یافته باشد(علق، آیات 3 تا 5)؛ چنان که در حدیث پیامبر(ص) نیز به این نکته به عنوان هدف بعثت اشاره شده است.(بحارالانوار، ج 16، ص 210)

جوان باید تلاش خویش را برای تغییر مثبت داشته باشد و سعی کند که دو روزش همانند هم نباشد؛ زیرا اگر چنین باشد، باید به حال خودگریان شود؛ چرا که امام صادق(ع) می فرماید: من استوی یوماه فهو مغبون و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط؛ کسی که دو روزش با هم مساوی باشد، زیان کرده و کسی که روز بعدش بهتر از دیروز باشد شایسته است که مورد غبطه دیگران قرار گیرد.(معانی الاخبار، صدوق، ص 342)

نکته ای که در آموزش و پرورش فرزندان جوان و نوجوان باید توجه داشت، اینکه آموزش و پرورش باید براساس نیازها و مقتضیات زمان باشد، زیرا هر زمانی مقتضیاتی دارد که اگر مراعات نشود، به فرزند آسیب می رسد؛ به عنوان نمونه اگر دیروز، سواد به خواندن کتاب و نگارش آن بود، امروز سواد به دانش و علوم رایانه و سواد رسانه ای و استفاده از انواع ماشین ها و ابزارها و فن آوری های روز است؛ از همین رو علی(ع) می فرماید: لا تقسروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم؛ آداب و رسوم زمان خودتان را با زور به فرزندانتان تحمیل نکنید؛ زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده اند.(شرح ابن ابی الحدید، ج 20، ص 267، کلمه 102)

امام صادق(ع) عقلانیت را در شناخت زمانه و بهره گیری از فرصت ها ومقتضیات آن دانسته و فرموده است: علی العاقل ان یکون عارفا بزمانه مقبلا علی شانه؛ شخص عاقل باید زمان خویش را بشناسد و به شان و وظایف خویش با توجه به زمانه خود رو آورد.(بحارالانوار، ج 5، ص 342)

بنابراین، شناخت مقتضیات زمان و مکان و تعامل بر اساس آنها می تواند بسیار مفید و سازنده است.

انجام عمل با شناخت و تفکر

انسان، نیازمند عمل است؛ زیرا بدون عمل گویی هیچ است و آنچه انسان و جهان را می سازد، همان اعمال صالح است که انسان به عنوان خلیفه الله باید داشته باشد.(هود، آیه 61)

علم و عمل دو بال پرواز انسان است؛ چنان که ایمان و عمل صالح دو بال عروج انسان تا مقام خلافت الهی است.

(فاطر، آیه 10) البته انسان در هر کاری نیازمند شناخت و علم است؛ از همین رو خدا کار مبتنی بر علم را شایسته دانسته و خواهان توقف هنگام جهل و نادانی شده است؛ زیرا چنین کاری چیزی جز عبودیت نفس وهواهای آن نخواهد بود. (اسراء، آیه 36؛ جاثیه، آیه 23)

کسی که بر اساس علم عمل می کند، حرکت او مبتنی بر تصور و تصدیق و شوق و جزم و عزم حقیقی خواهد بود و تا به سرانجام نرسد شخص از حرکت باز نخواهد ایستاد؛ چنان که امام علی(ع) می فرماید: ما من حرکه الا و انت محتاج فیها الی معرفه؛ هر حرکتی نیست مگر آنکه تو در آن نیازمند معرفت و دانشی برای انجام آن هستی. (تحف العقول، ص 171)

پس هر جوانی اگر بخواهد در کارها و انجام اعمال صالح بی عیب و نقص باشد، باید علم بیاموزد وکارهایش مبتنی بر علم باشد؛ زیرا علم، برخاسته از تفکر بوده و تفکر ریشه در تعقل دارد؛ چنین رویه ای چیزی جز رشد نیست؛ زیرا کسی که عالمانه مبتنی بر تفکر و تعقل عمل می کند، هرگز فارغ از دین و اخلاق عمل نمی کند؛ چرا که عقل و دین و اخلاق همراه با هم هستند؛ از همین رو انسان عاقل انسانی مومن و رشید است و سفیه کسی است که از اسلام و دین و اخلاق به دور است. (بقره، آیه 130)

به هر حال، جوان نباید تابع هواهای نفسانی باشد، بلکه تفکر و تعقل داشته باشد تا به رشد برسد؛ چنان که امیرمومنان (ع)می فرماید: فکرک یهدیک الی الرشاد؛ افکار و اندیشه هایت تو را به سوی رشد واقعی هدایت می کند (غررالحکم، ص 516)؛ زیرا افکار و اندیشه ها اگر بر اساس تعقل و عقلانیت فطری باشد، هرگز فطرت انسان از مسیر صراط مستقیم هدایت بیرون نیست و هر کسی اگر بر اساس فطرت عمل کند، اهل تقوای دینی و اخلاقی است.(شمس، آیات 7 تا 10)

جوانی دوره تلاش و سعی و کوشش است؛ زیرا توان و نیروی بس زیادی در جسم جوان است و روان جوان بسیار پرمشغله و پرکار.

بنابراین، باید از این فرصت بهره گرفت و به دور از تنبلی بدنی و روانی به اصلاح امر خویش پرداخت؛ باید جوان را سرگرم شغلی کرد تا بیکار نماند؛ زیرا در بیکاری مفاسد بسیاری است.

از همین رو امیر مومنان علی(ع) می فرماید: ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده؛ اگر تن دادن به شغل مایه زحمت و مجاهدت است؛ بیکاری دائم نیز مایه فساد و نادرستی است. (ارشاد شیخ مفید، ص 141)