آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۶
معارف
۶
حکایت خوبان

آثار اسراف و تبذیر مال

منبع: الکافی، ج4، ص31، ح3

امام علی(ع) در مورد چگونگی مصرف مال می فرماید: هرکس از شما که مالی دارد، از فساد برحذر باشد که هر آینه، اگر بخشیدن آن مال، نابجا و ناصواب باشد، ریخت وپاش و اسراف است. و هرچند نام وی را در میان مردم بالا می برد، اما وی را نزد خداوند پایین و پست می گرداند. هیچ کس نیست که مالش را ناصواب و ناروا و برای غیرشایستگان صرف کند، جز آنکه خداوند سپاس خود را از وی دریغ دارد و دوستی جز او در دل شان افتد.(1)