آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۴
سیاست گذاری
۶
یادداشت دوم

اما و اگرهای نرخ بیکاری

فاطمه عزیزخانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش شاخص نرخ بیکاری و چالش های نظام تصمیم گیری در کشور ضمن تعریف نرخ بیکاری به این پرداخته است که در حال حاضر نرخ بیکاری مهم ترین و پرکاربردترین شاخص بازار کار است. این نرخ نقش مهمی در نظام تصمیم گیری کشور دارد و معمولا مبنای تخصیص منابع در قوانین بودجه، به عنوان هدف کمی در سیاست ها و قوانین دائمی کشور، یکی از مولفه های مهم در ارزیابی عملکرد سیاست های اجراشده و در بیشتر موارد مبنای برنامه ریزی و تصمیمات منطقه ای است. این در حالی است که مطالعات اخیر سازمان بین المللی کار نشان می دهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد، ممکن است منجر به قضاوت نادرست درباره شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم گیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود. برخی از ابهامات و نواقص مربوط به تعریف نرخ بیکاری و برخی دیگر به دلیل شرایط بازار کار هر کشور است.

تحلیل نواقص مربوط به تعریف نرخ بیکاری به این می پردازد که نرخ بیکاری هیچ گونه اطلاعاتی درباره سایر اشکال نیروی کار بلااستفاده (اشتغال ناقص یا افرادی که به طور همزمان دو معیار آمادگی برای کار و جست وجوی فعال کار را ندارند) نمی دهد. شرایط و تعداد افراد خارج از جمعیت فعال در تعریف بیکاری لحاظ نشده است. همچنین این نرخ اطلاعاتی از کیفیت مشاغل، ویژگی های شاغلان و کیفیت اشتغال ندارد. همچنین در نرخ بیکاری شرایط بیکاران، ماهیت و ساختار بیکاری مشخص نیست. بنابراین، این نرخ به تنهایی نمی تواند منعکس کننده واقعیات بازار کار باشد. همچنین در این گزارش آمده است وضعیت گزارش شده از افراد در بازار کار صرفا نمایشگر کامل عرضه و تقاضا نیست. به عنوان مثال ممکن است فردی شاغل باشد؛ اما چون رضایت شغلی ندارد، خود را شاغل احساس نکند.

بنابراین در محاسبه بیکاری، انحراف وجود دارد و این انحراف بسته به میزان مشکلات فردی، اجتماعی و سیاسی، متفاوت است. همچنین اندازه و مدت بیکاری و جریان ورود و خروج از بیکاری، براساس مقررات قانونی و رویکرد سیاست های منفعل و فعال بازار کار متفاوت است. بسته به سطح، مدت زمان و واجد شرایط بودن پرداخت مزایای بیکاری و نوع و حجم اقدامات فعال بازار کار، بیکاری می تواند بیشتر یا کمتر از مقدار تعیین شده در بازار کار باشد. به عنوان مثال در کشورهایی که پرداخت های عمومی برای بیکاران ناچیز است، نیروی کار در شرایطی قرار می گیرد که کارگران برای تامین معاش مجبور می شوند بدون انتخاب و تاخیر به دنبال کار باشند.

علاوه بر این، نظام رفاهی بر عملکرد و شرایط بازار کار تاثیر می گذارد. مقررات مربوط به رفاه عمومی می تواند منجر به افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و اشتغال ناقص شود. به عنوان مثال سخاوت و دست ودلبازی بیشتر در حمایت از افراد بیکار یا کم درآمد، می تواند باعث بیکاری طولانی تر و نرخ بیکاری بالاتر شود. همچنین ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد، مهارت کارگران، در دسترس بودن و جست وجوی فعال شغل، آزادی کارگر در انتخاب شغل، زمان کار و انتخاب بین اشتغال و عدم فعالیت، یکی دیگر از عوامل مهم و موثر بر تغییرات نرخ بیکاری است.

در بازار کار کشور ایران نیز نواقص نرخ بیکاری کاملا مشهود است. به طوری که بعد از بحران بیکاری کرونا و تخریب بسیاری از مشاغل، در حدود یک میلیون نفر کاهش اشتغال در سال1399 اتفاق افتاده است؛ اما به رغم کاهش اشتغال، نرخ بیکاری در این سال 1/ 1درصد کاهش داشته است. عدم همسویی روند نرخ بیکاری و تغییرات جمعیت شاغل در هریک از فصول سال1399 نیز مشهود است. همچنین نواقص تعریف نرخ بیکاری در سطح مناطق و شهرستان ها پررنگ تر دیده می شود و به همین دلیل مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری شهرستان ها را در بازه ای از فاصله اطمینان ارائه می دهد. با این حال آسیب شناسی نواقص نرخ بیکاری در کشور ایران از دو منظر قابل بررسی است:

1- عدم تطابق تغییرات نرخ بیکاری با ادراک عمومی از وضعیت بازار کار

طی سال های اخیر، بخشی از مطالبات و سوالات فضای رسانه ای پیرامون عدم تطابق بین تغییرات نرخ بیکاری با ادراک عمومی از وضعیت بازار کار است و این چالش در سطح مناطق و شهرستان های کشور بیشتر ملموس بوده است. به طوری که اکثر مسوولان محلی یا نمایندگان مجلس، بارها تذکرات و انتقاداتی در این خصوص ارائه داده اند.

2- انحراف در نظام تصمیم گیری کشور

نرخ بیکاری یک شاخص کلیدی در نظام تصمیم گیری کشور است؛ به طوری که تخصیص منابع مناطق مختلف کشور عمدتا با تاکید بر نرخ بیکاری در آن مناطق برنامه ریزی می شود. همچنین یکی از اهداف کمی مهم در سیاست ها و قوانین دائمی کشور، نرخ بیکاری است و معمولا ارزیابی عملکرد سیاست های اجراشده، با تغییرات نرخ بیکاری تبیین و تفسیر می شود و نرخ بیکاری مناطق مختلف، در بیشتر موارد مبنای برنامه ریزی و تصمیمات منطقه ای است و نکته مهم تر آنکه در نظام تصمیم گیری کشور، توجهی به نقاط ضعف و نواقص نرخ بیکاری نمی شود و نرخ بیکاری به تنهایی و به عنوان شاخص واحد و مستقل مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد.

بنابراین توصیه می شود: - تصمیمات توسعه منطقه ای و سیاستگذاری های مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، منحصرا متکی بر نرخ بیکاری نباشد، بلکه لازم است شاخص های ترکیبی یا تجمیعی که مکمل نرخ بیکاری است، محاسبه شود تا به بهبود درک عمومی و درک تحولات بازار کار و جلب توجه عمومی بیشتر کمک کند. با این حال باید تعریف شاخص های مکمل نرخ بیکاری (نظیر نرخ بیکاری با لحاظ داده های اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه) منطبق بر تعاریف و استانداردهای سازمان بین المللی کار باشد تا مبنای علمی و امکان مقایسه در سطح بین المللی را داشته باشد. همچنین لازم است تعریف شاخص های مکمل نرخ بیکاری در گروه های هدف مختلف (اعم از گروه های جنسی، سنی و منطقه ای) پیش بینی و محاسبه شود. بر این اساس پیشنهاد می شود مرکز آمار ایران مکلف شود تا سال دوم برنامه هفتم توسعه، شاخص های مکمل نرخ بیکاری (LU2 تا LU4) را در سطوح مختلف (گروه های جنسی، سنی و منطقه ای) محاسبه و منتشر کند.

- ضرورت تهیه و تدوین شاخص هایی نظیر کار شایسته نیز طی سال های اخیر و در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه آمده است؛ اما تاکنون محقق نشده، لذا جا دارد در کنار اهتمام به تدوین شاخص های کار شایسته، شاخص های مکمل نرخ بیکاری نیز در دستور کار قرار گیرد و با توجه به پتانسیل موجود در پرسش نامه طرح آمارگیری از نیروی کار و ضرورت و نیاز بازار کار کشور، می توان شاخص هایی برای محاسبه اشتغال ناقص مهارتی و درآمدی نیز تعریف کرد.

- باید توجه داشت که بعد از تعریف شاخص های مکمل، باید استفاده و کاربرد آن در نظام تصمیم گیری کشور اعم از قوانین و سیاست ها مورد توجه قرار گیرد و این امر مستلزم همکاری نزدیک مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه مقننه است.