آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۶
معارف
۶
سلوک عارفانه

رغبت به دنیا عامل بازماندن از سلوک الی الله

منبع: شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی (ره)، ص300

بدان که رغبت به دنیا، موجب احتجاب از حق و باز ماندن از سلوک الی الله است و مقصود از دنیا، هر چیزی است که انسان را از حق تعالی به خود مشغول کند... در هر صورت وجود هر موجود یا عالم حجابی است، و تعیین آن نیز حجابی است، و این حجب انسان را از جمال محبوب بازدارد و دلبستگی به هرچه که غیرحق است، خار طریق سلوک الی الله است. پس سالک الی الله و طالب وصول به لقاء الله و صعود به معارج معارف الهیه، این خار طریق را باید با ریاضت شرعی از بین بردارد.(1)