آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۱۹
ایده
۸

زیر و زبر رشد اقتصادی ایران

دکتر اسفندیار جهانگرد (اقتصاددان و استاد دانشگاه)

به طور کلی در دهه های اخیر می توان اذعان کرد که دو دیدگاه اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه درباره رشد اقتصادی می توانند مکمل یکدیگر باشند. یکی از روش هایی که می توان این دو دیدگاه را تلفیق کرد، آن است که مدل نئوکلاسیک رشد را متمرکز بر فرایند رشد درون بخش های مدرن اقتصادی و مدل اقتصاد دوگانه را متمرکز بر روابط و جریان های بین بخش های اقتصاد در نظر بگیریم. اما برای در نظر گرفتن این چارچوب، دو چالش اساسی در مسیر به وجود می آید که شامل این موارد هستند: چالش انتقال ساختاری: یعنی چگونه می توان تضمین کرد که منابع به سرعت به فعالیت های مدرن اقتصادی (که بهره وری بالاتری دارند)، جریان پیدا می کنند؟ چالش ظرفیت بنیان ها: یعنی چگونه مهارت ها و قابلیت های نهادی گسترده، رشد بهره وری پایدار را نه تنها در چندین بخش مدرن صنعتی بلکه در کل اقتصاد و فعالیت های غیرقابل مبادله رقم می زنند. بنابراین در قالب این دیدگاه نیاز است تا از یک طرف انتقال ساختاری (صنعتی شدن) در یک کشور نوعی به سرعت انجام شود و از طرف دیگر سرمایه گذاری در بنیان ها (سرمایه انسانی و نهادها) به میزان بالایی انجام شود. انواع مختلف رشد احتمالی ناشی از این دیدگاه را که از ارتباط بین بنیان ها و انتقال ساختار حاصل می شود، می توان به شکل زیر مشاهده کرد.

گونه شناسی الگوهای احتمالی رشد اقتصادی و نتایج آن

مهم ترین مبنای فرضیه تاثیرگذاری تغییرات ساختاری بر رشد و توسعه اقتصادی آن است که در غیاب هم شکلی و هم نوایی در بازدهی عوامل در میان بخش های اقتصادی، بازتخصیص منابع به بخش های دارای بهره وری بالاتر، به رشد اقتصادی کمک می کند اما نکته حائز اهمیت آن است که این رشد حاصله، پایدار نیست. جهت تثبیت و تداوم رشد اقتصادی، باید رشد بهره وری در درون بخش های اقتصادی نیز رخ دهد. ارتقای رشد درون بخش های اقتصادی نیازمند ارتقای قابلیت بنیان ها ست. از آنجا که قابلیت بنیان ها چندبعدی و نیازمند هزینه، صرف زمان و سرمایه گذاری های مکمل در اقتصاد است، رشد حاصل از آن نیز آهسته اتفاق می افتد؛ بنابراین طبق تئوری رشد نئوکلاسیک، رشد به انباشت یکنواخت بنیان های اقتصادی وابسته است ولی انتقال ساختار باید از بخش های غیررسمی و سنتی به بخش های سازماندهی شده حرکت کند تا رشد پایدار اتفاق بیفتد.

چالش بنیان ها در کنار چالش تغییرات ساختاری، یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه یافتگی است. جهت تبیین جایگاه بنیان ها در رشد اقتصادی، باید بین دو مفهوم عوامل «مستقیم (بی واسطه)» و «بنیادی» رشد اقتصادی تمایز قائل شد. منظور از عوامل مستقیم رشد، نوآوری و ابداع، تحصیلات و انباشت سرمایه و منظور از عوامل بنیادی نهادهای اقتصادی هستند. خلاصه این رهیافت نظری به شکل 1 است.

فرایند توسعه اقتصادی در رهیافت نورث و توماس

در ادبیات اقتصادی دو دیدگاه کلی درباره رابطه میان نهادها، انباشت سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در بلندمدت به بحث و بررسی گذاشته می شود. در دیدگاه اول، واگرایی زیاد در سطح رفاه کشورهای جهان در دو سده اخیر، ناشی از آن است که هر یک از جوامع انواع مختلفی از نهادها دارند و بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر توسعه اقتصادی در بلندمدت تاثیرگذار هستند. دیدگاه دیگر بیان کننده آن است که فرایند نوسازی -از جمله رشد اقتصادی، توسعه و ترویج آموزش و تغییرات ساختاری- منجر به تغییرات نهادی می شود. بر اساس استدلال این دیدگاه انباشت سرمایه انسانی منجر به ایجاد سیاست های کارآمد، خشونت کمتر و ثبات سیاسی بیشتر می شود. به طور مشخص مقصود از بنیان ها، انباشت مهارت ها و قابلیت های نهادی موردنیاز جهت ایجاد رشد بهره وری پایدار، نه تنها در تعداد معدودی از بخش های صنعتی مدرن بلکه در تمامی طیف خدمات و فعالیت های غیر قابل معامله است. در مطالعات اقتصادی، درباره اینکه در ابتدا کیفیت نهادها (مانند حکمرانی، قوانین و محیط کسب وکار) ایجادکننده سطوح بلندمدت درآمدی هستند یا سطح سرمایه انسانی (مانند تحصیلات، مهارت ها و آموزش) بحث و مجادلات فراوانی صورت گرفته است. با این حال می توان با تلفیق این دو در یک مفهوم با عنوان «بنیان ها» به تمامی این مجادلات خاتمه داد و به درک بهتری از رشد اقتصادی رسید. نهادها قراردادهای ابداع شده انسانی هستند که کنش های متقابل انسانی را ساختارمند می کنند. آنها از قوانین رسمی (برای مثال قواعد، قوانین و قانون اساسی) قوانین غیررسمی (برای مثال ارزش های رفتاری، عرف و قوانین برخورد تحمیل شده رفتار) و خصوصیات اجرائی آنها تشکیل شده اند و در مجموع، ساختار انگیزشی جوامع و به ویژه اقتصاد را تعیین می کنند. در واقع ترکیبی از قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی های اجرائی هستند که عملکرد اقتصادی را شکل می دهند. با اینکه قواعد رسمی را می توان یک شبه تغییر داد، اما معمولا هنجارهای غیررسمی فقط به طور تدریجی تغییر می کنند. در عصر حاضر دیگر این سوال مطرح نیست که آیا نهادها اهمیت دارند یا خیر، بلکه پرسش اصلی آن است که کدام نهادها مهم و مولدتر هستند و چگونه می توان به این نهادها دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش چهار گروه از نهادهای پشتیبان بازار صورت بندی می شود (جدول شماره 1).

بررسی فرایند رشد و عملکرد اقتصادی نیازمند شناخت کیفیت اجرائی نهادها ست. درواقع میان دو مفهوم «نهاد» و «اجرا» در هم تنیدگی وجود دارد. به این معنا که ناتوانی جوامع در بسط شیوه های کارآمد و کم هزینه اجرا مهم ترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص معاصر در جهان سوم بوده است. از سال 1990، سه مفهوم کیفیت حکومت، حکمرانی خوب و ظرفیت دولت در ارتباط با هم به ویژه در رابطه با کشورهای در حال توسعه و در حال گذار اهمیت پیدا کرده اند. در این رویکرد بهبود حکمرانی در جامعه باعث کارآمدی نظام اجتماعی، اقتصادی و دسترسی جامعه به رفاه و رضایت خاطر مردم شده است. همچنین مفهوم حکمرانی خوب و کیفیت نهادی دولتی بر رشد اقتصادی، سطح پایین نابرابری و افزایش کیفیت زندگی مردم موثر است. حال با این ادبیات به عملکرد اقتصاد ایران در زمینه رشد بلندمدت اقتصادی می پردازیم.

عملکرد اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که نوسان رشد اقتصادی تحت تاثیر درآمد نفت است. تجربه نشان می دهد که به دلیل وجود نفت در برانگیختن رشد اقتصادی تا حدودی در برخی دوره ها ایران موفق بوده، اما در میان مدت و بلندمدت با هدف استمرار و پایدار کردن رشد اقتصادی ناموفق عمل کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها تولید ناخالص داخلی و رشد آن است. علل اساسی تحرکات رشد اقتصادی ایران در سال های 1334-1399 به شش دوره تقسیم می شود (جدول شماره 2). معمولا اهمیت به نوآوری های فناورانه و شیوه های مدیریت برای رشد اقتصادی، باید طرز فکر حاکمیت/دولت و مردم را در مورد چگونگی دستیابی به آن در آن برهه تغییر دهد. در این زمینه، در ایران معمولا هدف های رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در بیشتر اسناد بالادستی قانونی توسط مراجع تنظیم گر و قانون گذاری به چشم می خورد اما به نظر می رسد سیاست گذار درک درستی از میزان هدف رشد اقتصادی مندرج در اسناد نداشته و برای اقتصاد و مردم هم نتوانسته ایجاد کند. طبق قاعده 70، اگر اقتصادی سالانه یک درصد رشد کند، ظرف مدت 70 سال درآمد سرانه آن باید دو برابر شود و اگر این عدد به دو درصد برسد، این زمان به نصف یعنی 35 سال کاهش پیدا می کند. حال که هشت درصد در سال های متمادی هدف ایران بوده، باید حدود هر 8.7 سال درآمد سرانه ایران دو برابر می شده است. اما آمار و ارقام حرف های دیگری می زنند. محاسبات نویسنده نشان می دهد اگر برای مثال اهداف شش برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی در زمینه رشد اقتصادی محقق می شد، در اواخر سال 1400 باید تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 2015، رقمی حدود 1450 میلیارد دلار می بود، اما عملکرد اقتصاد ایران بر اساس مراجع رسمی، رقمی در حدود 448 میلیارد دلار را گزارش می دهد و این بازگوکننده شکافی روشن و بسیار عظیم بین اهداف مورد توجه قانون گذار و تنظیم گر و عملکرد اقتصادی در این زمینه است. نه تنها درآمد سرانه در حدود 8.7 سال دو برابر نشده است بلکه افت درآمد سرانه داشتیم و این حاکی از عدم درک درست سیاست گذار و مجری و ارکان تصمیم گیری کشور در زمینه هدف رشد اقتصادی مندرج در برنامه های توسعه است و جمهوری باورها در زمینه اعتلای اقتصادی در ایران شکل نگرفته است. رشدهای نوسانی و ضعیف در ایران شاخصه عملکرد آن است که بیشتر هم ناشی از تزریق منابع تولید به جای ترکیب بهینه عوامل یا بهره وری و کارایی بالاتر حاصل شده است و این تاکید می کند که مدیریت در ایران در سطح بنگاه ها، بخش ها و کلان اقتصادی کشور به مفهوم عام آن نامناسب بوده است.

بالاترین بهره وری کل نیروی کار در دوران توسعه گرایی و صنعتی شدن رخ داده است. در دو دوره «نوسازی و خصوصی گرایی» و «دوران وفور درآمد نفتی» تغییرات ساختاری ضعیف شده است.

درکل آمار و ارقام نشان می دهد که تغییرات ساختاری ایران به سمت فعالیت های کم بازده و کم بهره ور برعکس کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ویتنام، مالزی و ترکیه بوده است. اما رفتار بهره وری درون بخشی در مقایسه با تغییرات ساختاری در ایران نامنظم تر بوده که می تواند تاب آوری کم و وابستگی به نفت را بیشتر نشان دهد. در سه دوره گذار به انقلاب اسلامی، خودکفایی و دوران فرصت ازدست رفته که شرایط اقتصادی در کشور با بحران های متعددی مواجه بوده، نقش بهره وری درون بخشی در رشد اقتصادی منفی بوده است. در مقابل، در دوران هایی که وضعیت اقتصادی در کشور بهتر بوده (سه دوره توسعه گرایی و صنعتی شدن، نوسازی و خصوصی گرایی و وفور درآمدهای نفتی)، بهره وری درون بخشی مثبت و فزاینده رشد بهره وری کل عوامل و به دنبال آن رشد اقتصادی بوده است. نکته ای که باید به آن توجه کرد، سهم بهره وری درون بخشی از بهره وری کل نسبت به تغییرات ساختاری بیشتر بوده است. اما در کل بهره وری کل عوامل تولید هم که عامل بسیار مهمی در توضیح دهندگی رشد اقتصادی است، از سال های 1352، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. هرچند که بخشی از این کاهش، در دوران نوسازی و خصوصی سازی جبران شده است؛ بااین حال، هرگز بهره وری کل به سطح دوران توسعه گرایی و صنعتی شدن باز نگشته است. در شش دهه اخیر، بهره وری درون بخشی آهنگ نامنظم تری را نسبت به تغییرات ساختاری داشته است. این امر، به خصوص در نیمه دوم دهه 50 تا اواخر دهه 60 به خوبی مشهود است و اغلب تحرکات دو جزء تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی ایران، تا سال 1352 اتفاق افتاده است. از علل اصلی بهره وری ضعیف و تغییرات ساختاری ضعیف، ساختار نامناسب حکمرانی از طریق مداخله بودجه های تورش دار دولت (سیاست مالی) با تسلط بر سیاست پولی به سمت فعالیت های کم بازده و ناکارآمد اقتصادی، عدم حمایت از نوآوری های فناورانه در سطح کل سپهر اقتصادی و درنهایت وضعیت نامناسب مدیریت کلان اقتصادی کشور است. رقابت یک محرک کلیدی برای بهبود مدیریت محسوب می شود. در کنار آن مهارت -کارگران و همچنین مدیران- هم عامل مهمی در این زمینه است و این همبستگی علت و معلولی است -نیروی کار بسیار ماهرتر منجر به مدیریت بهتر می شود اما شکل گیری ساختاری فرصت های رانت جویانه، خروج نیروی کار زبده و ماهر علی رغم گسترش کمی نظام آموزش عالی در کنار نگاه غالب درون گرایی باعث افت رقابت داخلی و بین المللی در اقتصاد ایران شده است. دیگر عوامل مهم بر مدیریت ضعیف اقتصادی ایران شامل نبود نگاه اقتصادی به بازارهای جهانی و گسترش صنایع و فعالیت ها در مقیاس پایین با نگاه به بازارهای داخلی و تولید با کیفیت پایین و پرهزینه، عدم کفایت سرمایه گذاری خارجی، نداشتن استراتژی های پایدار صنعتی و فناوری، مقررات بعضا ناکارآمد با دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و نبود شفافیت و جریان اطلاعات آزاد و... می تواند باشد.

تقریبا سیاست های دولت ایران به رفع موارد یادشده در بالا در برخی مقاطع پاسخ زیگزاگی مثبت از نظر علمی داده اما در کل در بلندمدت ناکام بوده است و ارزیابی ضعیف و حتی گاهی اوقات تخریبگر در این زمینه برای ایران ثبت شده است. بنابراین برای حصول رشد اقتصادی پایدار و سریع اقتصادی در سال های روبه رو لازم است:

در وهله اول حصول جمهوری باورها با نگاه به نقاط کانونی جامعه شکل بگیرد و قوانین و مقررات عالمانه جهت استفاده از فرصت های فناوری های به روز توسط ارکان نهادی کشور به روز و تنظیم شود.

رقابت سرلوحه سیاست گذاری قرار گیرد و این مفهوم در کلیه ارکان نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری با نگاه به بیرون در اقتصاد ایران نضج کند.

بودجه دولت به مثابه سیاست مالی دولت و حاکمیت اصلاح فوری و در راستای توسعه فعالیت های پربازده و با شفافیت کامل تنظیم و تسلط آن بر سیاست پولی افت شدید کند.

استراتژی توسعه اقتصادی کشور در جهت کسب و قرارگرفتن در زنجیره ارزش جهانی با استفاده هم زمان از سرمایه گذاری داخلی و خارجی قرار گیرد.

مدیریت اقتصادی بنگاه های دولتی، بخش ها و کل اقتصاد براساس ملاک کارآمدی اقتصادی تنظیم شود. فضای کسب وکار داخلی اقتصادی و سیاست خارجی کشور در راستای استفاده از فرصت های بین المللی تنظیم شود.

جذابیت فضای کسب وکار برای جلوگیری از نیروی کار ماهر و متخصص تنظیم شود.