آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
صفحه اول
۱
نما

شور بهار در تجریش

برگ های تقویم که به روزهای آخر سال می رسد نبض رگ های شهر یعنی خیابان ها سریع تر و پرحجم تر می تپد و شهر شاداب تر می شود. خرید، جزو مهمی از زیست جهان مردم شهر است. خرید کردن علاوه بر تامین مایحتاج تکاپویی است برای شادی و تفنن. این شور و شوق مردم است که به شهر، زندگی و معنا می دهد. اگر این روزها در شهر پرسه بزنیم بیش از پیش زنده بودن شهر را لمس می کنیم. شنیده شدن صدای قدم های بهار، مبارک. زنده باد زیست جهان ایران و ایرانی.