آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
صفحه آخر
۱۶
طنز : ماجراهای خانم آقای او (18)

اندر حکایات مادری بدون فیلتر!

ریحانه ابراهیم زاده (شاعر و طنزپرداز)

خان جون خدابیامرز، معجزه می دانست. حضورش برکت علیحده جمع بود. طفل و سالدیده و مرد و زن، توفیر نمی کرد، پسله قلب جملگی جا داشت. پیشتر، یادمان به روزگاری افتاد که آقای پسر، هنوز راه رفتن نمی دانست، عوض آن صبیه همشیره آقای او، نوپا بود، این می دوید، آن جیغ می زد، این می نشست، آن معارض می شد.

حاق بلبشوها، جیغ و ونگ صبیان برای خان جون نوش بود و گله و شکوای ما، صداع! می گفت: شما کم حوصله اید، درد نسوان امروزی، غباوت است، ملتفت چند و چون احوال این طفل معصوم ها نمی شوید. خودش هشت تا اولاد بزرگ کرده بود، راه و چاهش می دانست. پای قدم سودن نداشت، می نشست کنار شومینه هیزمی، آقای پسر را در کنار می گرفت، جوراب پشمی اش گوله می کرد، قل می داد آن سر منزل، صبیه همشیره آقای او می دوید گوله را بیاورد، آقای پسر از تماشای ماوقع ریسه می رفت.

بر همین سبیل، ساعت ها جوراب پشمی اسباب تفنن اطفال می شد. تا روزگاری که خان جون بود، در یاد گرفتن راه و چاه زندگی از روی دستش اهتمام کردیم، مع الوصف، هنوز خیلی می لنگیم! به خودمان که می آییم خودمان را در حال جیغ و صیحه رویت می کنیم، حالمان گرفته می شود. تو گویی تطور دوره و زمانه، حال و احوال نسوان را دگرگون کرده. تنعم عوض آنکه سردماغمان کند سستمان کرده. ذوق و مجالمان رفته، بی حلمی و ناصبوری مانده...

یک نوبه با خودمان گفتیم بیاییم به دل بچه ها تا کنیم. دیدیم این چاردیواری های چندوجبی که آرزوی برپایی هیات و نذری را به دلمان گذاشته اند؛ بهانه آقای پسر جهت سقایت در ایستگاه صلواتی، آهنگ و اراده شد دیگ و آتش تدارک ببینیم و همین حیاط محقر مشترک منزل، هیات و ایستگاه صلواتی مان باشد. صدا کردیم از دوست و خانواده آمدند جهت استعانت، جمع مان جمع شد.

پارچ شربت زعفران مقابل در گذاشتیم و صبیان گماشتیم به سقایت؛ خودمان راس دیگ ایستادیم به هم زدن فرنی. چادرگلی به سر، چشم مان به اوضاع بود و دستمان به ملاقه و سلام و صلوات ذکر لبمان... ضعف و خستگی پیش آمد کرد گوشه ای پناه برده ساعتی فراغت جسته از دور به تماشا گذراندیم. از شما چه پنهان، خیال مان پرت شد به سی-چهل سال بعدتر، خود را رویت کردیم صدر ایوانی، پسرها قد کشیده اند، سبیلشان از بناگوش دررفته، یکی یک عروس نشانده اند ور دلمان، از مادرشوهر بازی مفارغت یافته ایم چادر به کمر بسته ایستاده ایم به فرمان و فرمایش! دیگ گذاشتیم از این سر حیاطی واسع تا آن سرش. خودمان از فرط کهولت سن و فربهی، نای حرکت رفته نوبه امر و نهی مان رسیده. صداع دیگ و ملاقه از هپروت کشیدمان بیرون، کیفمان از خیالات پیش آمده و تصور کهنسالی کوک شد. برگشتیم صدر دیگ فرنی که عزم قوام نداشت، به هم زدن... بین خودمان بماند، تا شب، هر نوبه مفارغتی حاصل شد، عزم آینده کرده مختصری مادرشوهربازی درآوردیم عروس ها را چزاندیم دلمان خنک شد... خدا از سر تقصیرات نداشته مان بگذرد!