آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۷
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

نتیجه تندخویی

منبع: آل عمران - 159

«(بدان ای پیامبر!) اگر تو خشن و تندخو بودی (و بر مردم نسبت به ستم هایی که بر تو کرده اند مهربان و باگذشت نبودی) هرآینه مردم از اطراف تو متفرق می گشتند (و تو در راه انجام تبیلغ دین ناکارآمد می شدی)»