آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۵۰
هنر و ادبیات
۷
یک قرن داستان ایرانی (46)

یادداشتی بر داستان کوتاه «بزرگراه» نوشته حسین نوش آذر

روایت گسستن

شبنم کهن چی

داستان «بزرگراه»، داستان گسست هاست، داستان از هم پاشیدن روابط، چهره ها و انسان ها. حسین نوش آذر در این داستان با بهره گرفتن از اسطوره رستم و سهراب، داستان مدرنی نوشته است. جوانی که مادرش را در نوجوانی از دست داده، پس از سربازی مهاجرت می کند تا از پدری که هر خیانتی او را یادآوری می کند دور شود. همه چیز حول پدر می چرخد و نویسنده در اولین جمله داستان این را به خواننده نشان می دهد: «با خود اندیشید: آیا پدرم را باز می شناسم؟...» داستان را سوم شخص محدود به ذهن سهراب بازگو می کند. جوانی که دلشوره رهایش نمی کند و نمی داند بعد از شانزده سال دوری آیا او پدر را و پدر او را می شناسد یا نه (می دانست که اکنون پدر او را دیده است. آیا او هم از خود پرسیده بود که سهرابش را می شناسد؟)؛ اشاره ای به رستم و سهراب که به عنوان پدر و پسر یکدیگر را نمی شناختند. پدری که «پیر بود و رنج سفر از دور در چهره اش پیدا بود. موهای پدر مانند موهای زال یکدست سپید بود.» نوش آذر از پدر در این داستان، شخصیتی ساخته رو به زوال، مردی که فرزندش چهره اش را به خاطر ندارد و فقط خیانت است که او را به یاد پدر می اندازد و گویی این فراموشی چهره و دردی که هنوز جاندار بود، بخشی از وجود او که «فرزند» بود را کشته بود: «پدر مانند یک بیماری درمان نشدنی او را به مرگ نزدیک می کرد.» نوش آذر این چهره پدر را حتی در طبیعت نیز بازسازی کرده است: «برکه، مرداب بود و هنوز زنده بود.» راوی وفادار به محدود بودنش در ذهن سهراب، از حال پدر چیزی نمی گوید و ما به عنوان خواننده، شخصیت پدری که او بوده را می شناسیم. پدری که پسرش دلشوره دارد و حتی حضور پدر را پنهان کرده و به همسرش خبر نداده پدرش به دیدنش آمده. پسری که تمام داستان از گم شدن می ترسد؛ اول گم شدن پدرش در فرودگاه و بعد گم شدن شان در جاده فرعی که باید بار دیگر به بزرگراه می رسید. در کنار این پدر و پسر، نویسنده سایه شخصیت های دیگری را نیز وارد داستان کرده است؛ ناهید، همسر سهراب، سودابه خواهرش، اختر زن پدرش، مادری که مرده و زنی که هنگام حیات مادرش، پدرش با او وقت گذرانده بود و سهراب در این خیانت با سکوتش، سهیم بود. از ابتدای داستان متوجه می شویم، نویسنده به جزییات توجه زیادی دارد؛ ساعت ورود (هفده و بیست و پنج دقیقه)، شماره پرواز (378)، دروازه خروجی مسافران (دروازه شماره شش) و... توجهی که اگر وجود نداشت نیز، داستان لطمه ای نمی دید. این دقت حتی شامل حال مردم در فرودگاه هم می شود، دقتی که دستاویز فضاسازی نیز شده است. نوش آذر برای ساختن فضای فرودگاه به تشریح وضعیت فیزیکی آدم ها پرداخته: مردی که روی مبل نشسته بود و دست ها را حائل تن کرده بود، زیرسیگاری که آدم ها دورش جمع شده بودند، دختری که به محض ورود به سالن به آغوش مادرش می آویزد، مردی که در باجه تلفن دیواری در پوشش حفاظ شیشه ای باجه فرو رفته و با صدای بلند می خندد و عده ای که جلوی پیشخوان بار فرودگاه نشسته بودند و قهوه می نوشیدند. زبان داستان، زبان ساده و روانی است که نوش آذر با یک تکنیک آن را تغییر می دهد: تکرار... تکرارهای تمام نشدنی: «دست هایش یخ کرده بود و سرش اندکی گیج می رفت. اندکی سرگیجه داشت»، «دور شد و از دور به دروازه نظری انداخت. دروازه بسته بود. دروازه بسته بود و مردی گل به دست داشت»، «مرد سیاهپوستی که روپوش سفید به تن داشت کنار یک میز چوبی نشسته بود. میز، فکسنی بود و روی میز کاسه ای قرار داشت و در کاسه چند سکه بود. مرد طوری کنار میز نشسته بود و طوری دست روی میز گذاشته بود که انگار با میز یکی است. میز فکسنی بود و هیچ با تجمل دستشویی نمی خواند. دستشویی تمیز بود و بوی صابون می داد...» و این تکرار تا پایان داستان تمام نمی شود.

در کنار این تکرارها، «سخت نفس کشیدن» هم بارها در آدم های مختلف دیده و انگار به سهراب نزدیک می شود. ابتدا مردی که روی مبل لم داده، سخت نفس می کشد، بعد مردی که در حال سیگار کشیدن کنار و زیرسیگاری است و بالاخره خود سهراب: «سخت نفس می کشید. سخت نفس می کشید و ته مانده صدای پدر را در دشت می شنید.» گویی این سخت نفس کشیدن همه این شانزده سالی که مهاجرت کرده یا کمی دورتر همه این بیست سالی که درباره خیانت پدرش به مادر، سکوت کرده

کش آمده تا به لحظه آخر برسد، لحظه رها کردن پدر در تاریکی دشت. هر چند او همان زمانی که مهاجرت کرده بود، پیوند با پدرش را تمام شده می دانست اما یک بار دیگر در همان غربت، پدر را رها می کند، برای آخرین بار.

نوش آذر در کنار بازنمایی متفاوت اسطوره رستم و سهراب در این داستان، نگاهی پر رنج به «مهاجرت» انداخته. او که خود نیز در بیست و یک سالگی به آلمان مهاجرت کرده، تصویر بزرگی از مهاجرت به خواننده نشان می دهد که در آن بیش از هر چیزی، زوال؛ از دست رفتن آدم ها، روابط و پیوندها: «شانزده سال پیش همین که از خط بازرسی گذشت و دروازه پشت سرش خود به خود بسته شد، یقین کرد پیوند میان او و پدر گسسته است» یا «مهاجرت اکنون از او انسانی دیگر ساخته بود. اکنون پس از شانزده سال جز نام و نشان پدر چیزی از آن گذشته به یادگار نمانده بود» یا «شانزده سال غیبت، یک معنی دیگرش مرگ بود» یا «آن موقع خیال می کرد که از نو به دنیا آمده است. با گذشتن از خط، ناگهان سلطه پدر درهم شکست.» نوش آذر این داستان را حدود شانزده سال پس از مهاجرتش از ایران نوشته است (2001). گویی سهراب خود او است که بعد از شانزده سال با گذشته اش روبه رو می شود، همان مرد سی و هفت هشت ساله. بخشی از این داستان در فضای شهری و سربسته فرودگاه می گذرد و بعد بزرگراه داستان را به دامان طبیعت می برد، به دشت هایی که انتها ندارد، به شب و ماه و جنگل کاج های سوزنی، به برکه و زمین خیس تازه باران خورده، کنار ماهی های مرده و صدای وزغ ها. تنها صدایی که غیر از گفت وگوی پدر و پسر شنیده می شود، صدای وزغ هاست که آن هم با پرتاب شاخه شکسته میان مرداب ساکت می شود. دیالوگ ها هر چند بار سنگینی از اطلاعات را بر دوش نمی کشند، اما بازی نویسنده با بیرون از گیومه گذاشتن برخی از دیالوگ های سهراب و پدرش، گویی آنها را به گویش درونی راوی نزدیک تر کرده تا نقل قول مستقیم. حسین نوش آذر، متولد سال 1342 است. این مترجم و نویسنده در آلمان زندگی می کند.