آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۷
معارف
۷

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

جواب سلام پیامکی

س) اگر کسی در نامه یا پیامک ابتدا سلام کرده و بعد مسئله ای بپرسد، آیا جواب دادن به آن واجب است؟

ج) جواب سلام، جز در ملاقات حضوری، مکالمه تلفنی و مانند آن، واجب نیست.

روزه یوم الشک

س) گرفتن روزه در روزی که معلوم نیست آخر شعبان است یا اول ماه رمضان، واجب است یا خیر، آیا می توان به نیت ماه رمضان روزه گرفت؟

ج) روزی که معلوم نیست آخر شعبان است یا اول ماه رمضان (که به آن یوم الشک گفته می شود) روزه اش واجب نیست و اگر کسی بخواهد در آن روز روزه بگیرد، نمی تواند نیت روزه رمضان کند، بلکه می تواند روزه مستحبی آخر شعبان یا روزه قضا و مانند آن را قصد کند و اگر بعدا معلوم شود که رمضان بوده، به عنوان روزه رمضان حساب می شود و قضای آن روز لازم نیست و اگر در بین روز بفهمد که ماه رمضان است، باید از همان لحظه، نیت روزه رمضان کند.