آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۸
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی(ره): مقامی که برای بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده تمام دنیا و مافیها- با آن جلوه های ساختگی- در مقابل آن به قدر پشیزی ارزش ندارد.