جستجوی نویسنده «احمد حیدری»

سامانه نویسندگان
 • profile
  دکتر احمد حیدری
  دانش آموخته دکتری خاکشناسی، دانشگاه تهران  
 • profile
  احمد حیدری
  عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی- بخش تحقیقات آفتکش ها  
 • profile
  دکتر احمد حیدری گوجانی
   
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال