جستجوی نویسنده «حمید حسینی»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر سید حمید حسینی
  دکتر سید حمید حسینی
  استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان  
 • حمید حسینی
  حمید حسینی
  دانش آموخته ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران  
 • دکتر حمید حسینی فهرجی
  دکتر حمید حسینی فهرجی
  دانشجوی دکتری فناوری های تولیدمثل، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال