جستجوی نویسنده «علی احمدپور»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر علی احمدپور
  دکتر علی احمدپور
  استاد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد  
 • دکتر علی احمدپور
  دکتر علی احمدپور
  استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه محقق اردبیلی  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال