جستجوی نویسنده «علی جعفری»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر علی جعفری
  دکتر علی جعفری
  مدیر  
 • دکتر علی جعفری
  دکتر علی جعفری
  عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
 • علی جعفری
  علی جعفری
  استاد مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور  
 • دکتر عباس علی جعفری
  دکتر عباس علی جعفری
  استاد قارچ شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  
 • علی جعفری
  علی جعفری
   
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال