جستجوی نویسنده «a ghorbani»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر علیرضا قربانی
  دکتر علیرضا قربانی
   
 • اردوان قربانی
  اردوان قربانی
  استاد منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی  
 • دکتر احمد قربانی
  دکتر احمد قربانی
  استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان  
 • مهندس احمد قربانی
  مهندس احمد قربانی
  کارشناس ایمنی و بهداشت  
 • علیرضا قربانی
  علیرضا قربانی
  استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور  
 • ابوالفضل قربانی
  ابوالفضل قربانی
   
 • مهندس امیر قربانی
  مهندس امیر قربانی
  دانش آموخته کارشناسی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال