جستجوی نویسنده «ali mashhadi»
نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • profile
  دکتر علی مشهدی
  استاد  
 • profile
  دکتر علی مشهدی
  دانشیار حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم  
 • profile
  علی مشهدی رفیع
   
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال