جستجوی نویسنده «hossein norouzi»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • مهندس حسین نوروزی قوشبلاغ
  مهندس حسین نوروزی قوشبلاغ
  دانشجوی دکتری زمین شناسی-هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز  
 • دکتر حسین نوروزی
  دکتر حسین نوروزی
  استادیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی  
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال