جستجوی نویسنده «reza jafari»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • رضا جعفری
  رضا جعفری
  پژوهشگر حشره شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران  
 • دکتر رضا جعفری
  دکتر رضا جعفری
  دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان  
 • رضا جعفری
  رضا جعفری
  دانش آموخته ارشد کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
 • علیرضا جعفری
  علیرضا جعفری
   
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال