پیام به نشریه «تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی»