پیام به نشریه «سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران»