پیام به نشریه «مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات»