پیام به نشریه «گزیده ای از تازه های پزشکی (جراحی عمومی و تخصصی)»