پیام به نشریه «Razavi International Journal of Medicine»