پیام به نشریه «روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران»