پیام به نشریه «تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی»