پیام به نشریه «Bulletin of Iranian Mathematical Society»