پیام به نشریه «رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه اول)»