پیام به نشریه «مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی»