پیام به نشریه «Sciences, Islamic Republic of Iran»