پیام به نشریه «دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران»