پیام به نشریه «Islamic Dental Association of IRAN»