پیام به نشریه «پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر»