پیام به نشریه «علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)»