پیام به نشریه «Evidence Based Health Policy, Management and Economics»