پیام به نشریه «بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید»