پیام به نشریه «پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی»