پیام به نشریه «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»